De ondergetekenden

 

Smrt.bio, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, te dezer zake vertegenwoordigd door Smrt.bio, hierna te noemen "Licentiegever", en Eindgebruiker, hierna te noemen "Licentienemer",

 

Overwegende


1. Licentiegever is bevoegd om Licentienemer door inschrijving, de gebruiksrechten op het computerprogramma Smrt.bio te verlenen;

 

2. Licentienemer zal het programma Smrt.bio uitsluitend voor zichzelf gebruiken en wenst hiertoe het recht tot het gebruik van Smrt.bio door deze eindgebruikerslicentieovereenkomst te verwerven;

 

3. Licentiegever is bereid om aan Licentienemer voornoemd recht tot gebruik van Smrt.bio te verlenen onder de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden;

 

4. De inhoud van deze overeenkomst wordt door Licentienemer aanvaard en de overeenkomst komt tot stand door de inschrijving als gebruiker zoals bepaald in deze overeenkomst.

 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

 

Artikel 1.0 Voorwerp van deze licentieovereenkomst

 

Artikel 1.1

 

Licentiegever verleent Licentienemer hierdoor een niet exclusief recht tot het gebruik van het computerprogramma Smrt.bio en de documentatie zoals die door Licentiegever wordt aangeboden.

 

Artikel 1.2

 

Het niet exclusieve recht tot het gebruik van het computerprogramma Smrt.bio en de bijbehorende documentatie zoals voornoemd, wordt verleend in de vorm van inschrijving. Hiertoe wordt een gebruikersnaam alsmede een wachtwoord aan Licentienemer door Licentiegever verstrekt.

 

Artikel 1.3

 

Bij de inschrijving kiest Licentienemer een wachtwoord. Licentienemer is tot geheimhouding hiervan verplicht. Smrt.bio slaat het wachtwoord versleuteld op waardoor de Licentiegever het wachtwoord niet kan achterhalen c.q. aan derden kan verstrekken.

 

Artikel 1.4

 

Het computerprogramma Smrt.bio is modulair opgebouwd als gevolg waarvan Licentienemer zich via inschrijving per module een niet exclusief recht tot het gebruik van die module(s) als onderdeel van het computerprogramma Smrt.bio kan verschaffen.

 

Artikel 1.5

 

Door de inschrijvingsprocedure af te sluiten, geeft Licentienemer een aanbod af aan Licentiegever, om deze overeenkomst over het gebruik van Smrt.bio met Licentiegever aan te gaan. Licentiegever aanvaardt dit aanbod van Licentienemer door de betreffende modules van Smrt.bio vrij te schakelen c.q. toegang te verschaffen tot die modules. Door die aanvaarding, komt deze overeenkomst tot stand.

 

Artikel 2.0 Duur en beëindiging licentieovereenkomst

 

Artikel 2.1

 

De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en kan telkens met dezelfde periode worden verlengd. De licentieovereenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 2.2

 

De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met dezelfde periode van een jaar verlengd, tenzij een partij deze overeenkomst tenminste drie maanden voor het verstrijken van die periode, aan de andere partij opzegt. Opzegging geschiedt in de sectie Instellingen op Smrt.bio. Bij de opzegging dient de gebruikersnaam (dit is altijd het geregistreerde e-mailadres) te worden aangegeven.

 

Artikel 2.3

 

 

Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging zoals bepaald in dit artikel, is een partij gerechtigd de licentieovereenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de Wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die de Wet daaraan verbindt.

 

Artikel 2.4

 

Licentiegever is gerechtigd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade aan Licentienemer ontstaat, indien Licentienemer zich niet aan de verplichtingen ingevolge deze overeenkomst houdt ondanks hiertoe schriftelijk te zijn gesommeerd en in gebreke te zijn gesteld conform de eisen die de Wet hieraan stelt.

 

Artikel 2.5

 

Indien deze licentieovereenkomst om welke reden dan ook eindigt, verplicht Licentienemer zich om het gebruik van Smrt.bio te staken.

 

Artikel 3.0 Vergoeding

 

Artikel 3.1

 

Voor wat betreft het 'Slim CV' zijn geen jaarlijkse licentiekosten verschuldigd indien Licentienemer als individuele klant gebruik maakt van Smrt.bio. Voor het verdere gebruik van Smrt.bio is Licentienemer een jaarlijkse licentievergoeding verschuldigd zoals bepaald in de sectie Instellingen van het betreffende programma binnen Smrt.bio. Indien de Licentienemer is aangemeld via de (potentiële) werkgever dan zijn de kosten voor deelname aan Smrt.bio voor rekening van de (potentiële) werkgever.

 

Artikel 3.2

 

Licentiegever is gerechtigd om de hoogte van de te betalen jaarlijkse licentievergoeding te wijzigen, zulks éénmaal per jaar, conform het CBS-indexcijfer voor gezinsconsumptie.

 

Artikel 3.3

 

Indien Licentiegever de door Licentienemer verschuldigde licentievergoeding niet binnen de door Licentiegever gestelde betalingstermijn zal hebben ontvangen, zal Licentienemer, nadat sprake is van wettelijk verzuim, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.

 

Artikel 4.0 Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 4.1

 

Het is Licentienemer voor de duur van de licentieovereenkomst toegestaan Smrt.bio te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, voor zover dit overeenstemt met het met het beoogde gebruik van Smrt.bio.

 

Artikel 4.2

 

De verstrekte licentie heeft betrekking op het persoonlijk gebruik door Licentienemer.

 

Artikel 4.3

 

Het is Licentienemer niet toegestaan om Smrt.bio en de documentatie zoals voornoemd, in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken dan wel op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

 

Artikel 4.4

 

Het is Licentienemer niet toegestaan om Smrt.bio en de documentatie zoals voornoemd te wijzigen of aan te passen.

 

Artikel 4.5

 

Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van Smrt.bio door middel van reverse engineering te reconstrueren.

 

Artikel 4.6

 

Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, (woord- en/of beeld)merk- en/of handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit Smrt.bio en/of de documentatie te verwijderen en/of te wijzigen.

 

Artikel 4.7

 

Licentiegever is te allen tijde gerechtigd te onderzoeken of Licentienemer Smrt.bio gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden zoals bepaald in deze licentieovereenkomst. Licentienemer verplicht zich hierdoor aan een dergelijk onderzoek mee te werken en Licentiegever daartoe zo nodig de toegang tot de configuratie(s) van Licentienemer te verschaffen.

 

Artikel 5.0 Overdracht

 

Artikel 5.1

 

Het is Licentienemer niet toegestaan om de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever. De partij die om toestemming wordt gevraagd, is gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan het verlenen van die toestemming.

 

Artikel 6.0 Intellectuele eigendomsrechten

 

Artikel 6.1

 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Smrt.bio en de documentatie, rusten bij Licentiegever of diens (sub)Licentiegevers. Smrt.bio blijft eigendom van Licentiegever of diens (sub)Licentiegevers.

 

Artikel 6.2

 

Licentiegever vrijwaart Licentienemer in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van Smrt.bio en/of de documentatie inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij: 1. Licentienemer nalaat Licentiegever onmiddellijk schriftelijk van de vordering van de voornoemde derde in kennis te stellen, of; 2. de bewuste aanspraken van derden die hun oorzaak vinden in wijzigingen in de programmatuur die door Licentienemer of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht of; 3. de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de programmatuur en/of documentatie op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst.

 

Artikel 6.3

 

De in het voornoemde artikel genoemde vrijwaring is alleen van toepassing indien Licentienemer de afhandeling van de kwestie, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Licentiegever overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Licentiegever verleent.

 

Artikel 6.4

 

Licentienemer verklaart dat indien een vordering als voornoemd aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Licentiegever naar eigen keuze: 1. Smrt.bio en/of de documentatie zodanig zal wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken; 2. Smrt.bio en/of de documentatie zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product; 3. Smrt.bio en/of de documentatie bij Licentienemer opvraagt en een vergoeding betaalt ter grootte van de betaalde licentievergoeding.

 

Artikel 7.0 Gebruik persoonsgegevens

 

Artikel 7.1

 

Licentiegever houdt zich aan de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 7.2

 

Licentiegever gebruikt de gegevens die hij van Licentienemer verzamelt, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van de registratie van Licentienemer, om te beantwoorden op eventuele vragen van Licentienemer, om Smrt.bio te verbeteren en om de producten en diensten te leveren die Licentiegever en/ of haar partners aanbiedt aan haar klanten.

 

Artikel 7.3

 

Persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van Licentienemer of gegevens over het gebruik van Smrt.bio door Licentienemer, worden door Licentiegever verstrekt aan derden, waaronder werkgevers, indien Licentienemer hiermee instemt. De instellingen kunnen altijd worden gewijzigd in “Instellingen”.

 

Artikel 7.4

 

Vóór het aangaan van deze licentieovereenkomst wordt Licentienemer de gelegenheid geboden om al dan niet in te stemmen met het openbaren van de voornoemde gegevens aan derden, waaronder werkgevers in de voornoemde zin.

 

Artikel 7.5

 

De persoonsgegevens van Licentienemer worden opgeslagen en verwerkt op computers van Licentiegever en/of diens (sub-)Licentiegevers. De verzamelde gegevens kunnen (bij verkregen toestemming conform art. 7.4.) worden gebruikt teneinde de producten en diensten te leveren die Licentiegever en/of diens (sub)Licentiegevers aan werkgevers aanbieden, zoals ondersteuning bij zoekacties naar geschikte werknemers door een analyse van de profielen van Licentienemer zoals die zijn opgenomen in de database van Licentiegever en/of diens (sub-)Licentiegevers.

 

Artikel 7.6

 

Licentiegever kan - ongeacht de toestemming van Licentienemer - de voornoemde gegevens openbaren als Licentiegever hiertoe op grond van de Wet wordt verplicht, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie wordt verzocht, of als Licentiegever te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om: 1. te voldoen aan een wettelijk voorschrift; 2. de rechten of de eigendom(men) van Licentiegever en/of diens (sub) Licentiegevers of gelieerde ondernemingen te beschermen; 3. een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; 4. de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.

 

Artikel 8.0 Slotbepalingen

 

Artikel 8.1

 

Smrt.bio heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website Smrt.bio en/of diens (sub-)Licentiegevers. Indien Licentienemer het gebruik van Smrt.bio voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat Licentienemer deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Artikel 8.2

 

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich dan om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de niet verbindende bepalingen.

 

Artikel 8.3

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's Hertogenbosch.

 


Privacy Statement

 

Smart.bio Holding B.V., gevestigd aan Schweizerlaan 2 9728 NP Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://smrt.bio Schweizerlaan 2 9728 NP Groningen +31651509821

Frank Melis is de Functionaris Gegevensbescherming van Smart.bio Holding B.V. Hij is te bereiken via frank@smrt.bio

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smart.bio Holding B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@smrt.bio, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Smart.bio Holding B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Smart.bio Holding B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Smart.bio Holding B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Smart.bio Holding B.V.) tussen zit. Smart.bio Holding B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Smart.bio Holding B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Smart.bio Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Smart.bio Holding B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Smart.bio Holding B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Smart.bio Holding B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: NID
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 6 maanden 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hallo@smrt.bio.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Smart.bio Holding B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Smart.bio Holding B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smart.bio Holding B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@smrt.bio

 

 

Contactinformatie

KVK Smrt.bio Holding: 72189916

BTW: NL859022511B01

e-Mail: hello@smrt.bio

Bank: NL81BUNQ2207107604